Өмірбаян

Мұхтар Қасенұлы Байбатшанов

 • Мұхтар Қасенұлы Байбатшанов

  Мұхтар Қасенұлы Байбатшанов

 • Мұхтар Қасенұлы Байбатшанов

  Мұхтар Қасенұлы Байбатшанов

Байбатшанов Мұхтар Қасенұлы

Халықаралық ақпаранттандыру академиясының академигі
Ауыл шаруашылығы ғылымдарының кандидаты.
Бөдене құсын зерттеп Қазақстанда тұңғыш кандидаттық диссертация қорғаған - ғалым.

1977 жылы 26-желтоқсанда Алматы облысы Алакөл ауданы Екпінді ауылында дүниеге келген.
2005 жылы Қазақ ұлттық аграрлық университетін «Аңшылықтану және аң шаруашылығы» мамандығы бойынша үздік дипломмен тәмамдаған (осы мамандықтан қазақ тобында бірінші қызыл диплом алған қазақ).
2005 жылы қыркүйек-желтоқсан айларында Қазақ ұлттық аграрлық университеттің физиология және морфология кафедрасының ассистенті.
2005-2008 жылдары 3-жылдық күндізгі бөлімде аспирантурада оқыған.
2008 жылы 12-желтоқсанда «Жергілікті бөдене популяциясының өнімділік қасиеттері» тақырыбындағы кандидаттық диссертация қорғаған.
2009-2010 жылдары Аңшылықтану және балық шаруашылығы кафедрасының ассистенті.
2009-2012 жылдары 3-жылдық күндізгі бөлімде PhD докторантурада оқыған.
2012-2013 жылдары Мал және балық шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы» кафедрасының ассистенті.
2013-2016 жылдары орман ресурстары және аңшылықтану кафедрасының аға оқытушысы.
Қәзіргі уақытта орман ресурстары және аңшылықтану кафедрасының қауымдастырылған профессоры.
100 -ден аса ғылыми еңбегі бар. Ғалымдармен бірлесіп жазған «Бөдене шаруашылығы», «Бөдене өсіру ерекшеліктері», «Перепеловодство», «Quail production», «Биология разведение перепелов», «Птицеводство», «Ауыл шаруашылық құстарының түрлері мен кросстары», «Нетрадиционное птицеводство Казахстана», «Краткий терминологический словарь в птицеводстве», «Жалпы аң шаруашылығы», «Аңшылықтану және аң шаруашылығы мамандығы бойынша орысша-қазақша-ағылшынша-латынша аударма сөздік», «Қой және ешкі өнімдерін өндіру технологиясы 1-2 томдығының», «Каракулеводство», «Ара шаруашылығы», «Общая зоотехния», «Частная зоотехния», «Қоян шаруашылығы», «Экологиялық зоогеография негіздері» оқулықтарымен оқу құралдарының және бірнеше әдістемелік нұсқаулықтың авторы.
2012-2015 жылдары ҚР АШМ 212 «Агроөнеркәсіптік кешені облысындағы ғылыми зерттеулер және іс-шаралар» бюджеттік бағдарламасына сәйкес «ҚР-ғы әр түрлі аумақтарындағы ауыл шаруашылығы жануарларын, құстарды, балық және ареалды көбейту, ұстау, азықтандыру технологиясын жетілдіру, өнімділіктің генетикалық потенциалын жоғарлату» №2 приоритеттік бағыты бойынша ғылыми қызметкер.
Өлең, әңгіме жазады. ҚазҰАУ ректоры, экономика ғылымдарының докторы, академик Т.И. Есполовтың қолдауымен 2003 жылы (университет студенттері арасында алғашқы) «Мен қонақпын» өлең кітабы шыққан.
2003 жылы «Мәңгілікке тілейтін тілегім бар» атты жыр кеші өткен. Халықаралық, республикалық және жергілікті басылымдарға өлеңдері жарияланып тұрады. Қазақ ұлттық аграрлық университетінің «Мал шаруашылығы технологиясы» факультетінің 2003 жылғы «Ең үздік студенті», сол 2003 жылы институттың «Ең дарынды студенті» атанған.
2018 жылы 10-ақпанда Екпінді ауылында «Дара жол» бағдарламасы аясында ауыл тұрғындарымен және мектеп оқушыларымен кездесу өткізді.
2003 жылғы VI-шы Халықаралық шығармашыл жастар фестивалінің дипломанты.
Н.Ә. Назарбаевтың арнайы алғыс хатымен марапатталған. Қазақ ұлттық аграрлық университетінің, «Гүлзар» қоғамдық бірлестігінің алғыс хаттарымен марапатталған.
ЮНЕСКО-ның Қазақстандағы өкілдігінің арнайы алғыс хатымен марапатталған. Көптеген сертификаттарға ие болған.
Қазақстан Республикасы Білім беру ісіне қосқан үлесі үшін «Алаш ұстазы» медалімен және «Отан патриоты» медалімен марапатталған.
Спорттық көптеген жарыстардың (қазақша күрес, қол күрес, гир көтеру, арқан тартыс) жеңімпазы. Қазақстан авторлары қоғамының мүшесі.

 

Байбатшанов Мухтар Касенулы

Академик международной академии информатизации. Кандидат сельскохозяйственных наук. Первый ученый в Казахстане, который исследовал перепелки. Родился 26 декабря 1977 году в поселке Екпенди Алакульского района Алматинской области.
В 2005 году окончил Казахский национальный аграрный университет в 2005 г по спецальности "охотоведение и звероводство" с отличием (первый отличник по данной специальности в казахской группе).
С сентября по декабрь 2005 года работал асситентом кафедры физиологии и морфологии Казахского национального аграрного университета.
С 2005-2008 гг учился в очной аспирантуре по данной специальности.
В 12 декабря 2008 года защитил кандидатскую диссертацию по теме «Продуктивные качества перепелов местной популяции».
2009-2010 гг. работал ассистентом кафедры звероводства и рыбного хозяйства.
2009-2012 гг. учился в очной PhD докторантуре.
2012-2013 гг. работал ассистентом кафедры «Технология производства продуктов животноводства и рыбоводства»
2013-2016 гг. работал старший преподавателем кафедры лесные ресурсы и охотоведения
В данное время работает на кафедре лесные ресурсы и охотоведения в должности ассоциированного профессора.
Опубликовано более 100 научных работ, в том числе 18 учебников и учебных пособий, из них 1 учебник с грифом МОН РК, 5 рекомендации республиканского значения. «Бөдене шаруашылығы», «Перепеловодство», «Quail production», «Бөдене өсіру ерекшеліктері», «Биология разведение перепелов», «Птицеводство», «Ауыл шаруашылық құстарының түрлері мен кросстары», «Нетрадиционное птицеводство Казахстана», «Краткий терминологический словарь в птицеводстве», «Жалпы аң шаруашылығы», «Аңшылықтану және аң шаруашылығы мамандығы бойынша орысша-қазақша-ағылшынша-латынша аударма сөздік», «Экологиялық зоогеография негіздері», «Ара шаруашылығы», «Қой және ешкі өнімдерін өндіру технологиясы 1-2 томдығының», «Каракулеводство», «Общая зоотехния», «Частная зоотехния», «Қоян шаруашылығы».
2012-2015 годы РК СХС 212 «Исследовательская деятельность в области агропромышленного комплекса» в соответствии с бюджетной программой «Совершенствования технологий разведения, кормления сельскохозяйственных животных, птиц и рыб в различных регионах РУ» являлся научным сотрудником в приоритетной области №2.
Также пишет стихотворения. При поддержки ректора КазНАУ, доктора экономических наук, академика Т.И. Есполова в 2003 году (впервые среди студентов университета) издается книга стихов «Мен қонақпын».
Его стихи публикуются международных, республиканских и местных изданиях. В 2013 году он был признан «Лучшим студентом» факультета животноводства Казахского национального аграрного университета, также в 2003 году «Лучшим студентом института».
В 2003 году является дипломант VI Международного фестиваля творческой молодежи «Шабыт» (г.Астана),
Получил благодарственное письмо от Н.А. Назарбаева.
Он был награжден благодарственным письмом от представительства ЮНЕСКО в Казахстане. Был награжден множеством сертификатов.
За вклад в образование Республики Казахстан он получил медаль «Алаш Ұстазы» и «Отан патриоты».
Победитель многих спортивных соревнований (вольная борьба, армрестлинг, поднятие гири). Является членом общества авторов Казахстана.

 

Baybatshanov Mukhtar Kasenuly

Academician of the International Academy of Informatization. Candidate of Agricultural Sciences. The first scientist in Kazakhstan who researched quails. He was born on December 26, 1977 in the settlement of Ekpendi, Alakul district, Almaty region.
In 2005 he graduated from the Kazakh National Agrarian University in 2005 on specialty "hunting and fur farming" with honors (the first honors pupil in this specialty in the Kazakh group).
From September to December 2005 he worked as an assistant to the Department of Physiology and Morphology of the Kazakh National Agrarian University.
From 2005-2008 he studied in full-time postgraduate study in this specialty.
In December 12, 2008 he defended his thesis on the topic "Productive qualities of quails of the local population".
2009-2010 He worked as an assistant of the department of fur farming and fisheries.
2009-2012 studied in full-time PhD doctoral studies.
2012-2013 worked as an assistant of the department "Technology of production of livestock and fish products"
2013-2016 worked as a senior lecturer of the Department of Forest Resources and Hunting
Currently he works at the department of forest resources and hunting in the position of associate professor.
Published more than 100 scientific papers, including 18 textbooks and teaching aids, including 1 textbook with the stamp of the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan, 5 recommendations of republican significance. "Budeene Sharuashili", "Perepelovodstvo", "Quail production", "Bodenje өsiru erekshelikteri", "Biology breeding of quail", "Poultry farming", "Aul karstarov", "Unconventional poultry farming in Kazakhstan", "A short terminological dictionary in poultry "," Zhalpy aң sharuashylyғy "," Aңshylyқtanu zhane aң sharuashylyғy mamandyғy boyynsha oryssha-Kazakh Russian-aғylshynsha-latynsha audarma sөzdіk "," Ekologiyalyқ zoogeography negіzderі "," Ara sharuashylyғy "," Қoy zhane eshkі өnіmderіn өndіru tehnologiyasy 1-2 tomdyғynyң " , "Karakulovod" TVO "," total animal husbandry "," Private animal husbandry, "" Қoyan sharuashylyғy ".
2012-2015 years SC SXS 212 "Research activities in the agro-industrial complex" in accordance with the budget program "Improvement of technologies for breeding, feeding livestock, birds and fish in various regions of Uzbekistan" was a research fellow in priority area number 2.
He also writes poems. With the support of the rector of KazNAU, Doctor of Economics, Academician T.I. Espolova in 2003 (for the first time among students of the University) a book of poems "Men-konapyn" is published.
His poems are published international, national and local publications. In 2013, he was recognized as the "Best Student" of the Faculty of Animal Production of the Kazakh National Agrarian University, also in 2003 "Best Student of the Institute".
In 2003 he was a student of the VI International Festival of Creative Youth "Shabyt" (Astana),
Received a letter of gratitude from NA. Nazarbayev.
He was awarded a letter of thanks from the UNESCO office in Kazakhstan. He was awarded many certificates.
For his contribution to the education of the Republic of Kazakhstan, he received the Alash Ұstazy medal.
Winner of many sports competitions (freestyle wrestling, arm wrestling, lifting weights). He is a member of the Society of Kazakhstan Authors.
Көрілген: 2814    Пікірлер: 0

бейсенбі, 25.12.2014, 20:31

Достарыңмен бөліс:

2
 • Көп ашылған Көп пікір жазылған
  2020
  2008
  2009
  2010
  2011
  2012
  2013
  2014
  2015
  2016
  2017
  2018
  2019
  2020
  ақпан
  қаңтар
  ақпан
  наурыз
  сәуір
  мамыр
  маусым
  шілде
  тамыз
  қыркүйек
  қазан
  қараша
  желтоқсан

  Алаш Айнасы мұрағаты

  Дс Сс Ср Бс Жм Сн Жс
  1 2
  3 4 5 6 7 8 9
  10 11 12 13 14 15 16
  17 18 19 20 21 22 23
  24 25 26 27 28 29